Vỏ chai khí argon

Vỏ bình khí argon 47 lít

1.800.000 

Vỏ chai khí argon

Vỏ bình khí argon 14 lít

1.000.000 

Vỏ chai khí argon

Vỏ bình khí argon 10 lít

900.000 

Vỏ chai khí CO2

Vỏ bình CO2 40 lít

1.500.000 

Vỏ chai khí CO2

Vỏ bình CO2 14 lít

1.000.000 

Vỏ chai khí CO2

Vỏ bình CO2 10 lít

900.000 

Vỏ chai khí nitơ

Vỏ bình nitơ 40 lít

1.500.000 

Vỏ chai khí nitơ

Vỏ bình nitơ 10 lít

1.000.000 

Vỏ chai chứa khí

Bồn chứa lỏng mini – XL45

24.500.000 
1.550.000 

Chai khí oxy y tế

Vỏ bình oxy y tế 15 lít

1.200.000 

Chai khí oxy y tế

Vỏ bình khí oxy y tế 9 lít

700.000 

Chai khí oxy y tế

Vỏ bình khí oxy y tế 8 lít

700.000 
1.000.000 

Chai khí oxy y tế

Bồn mini XL45 – oxy, nito

15.000.000 
1.500.000 

Vỏ chai chứa khí

Vỏ chai chứa khí 40 lít

1.500.000 
900.000 

Vỏ chai chứa khí

Vỏ chai chứa khí 10 lít

900.000 

Vỏ chai chứa khí

Vỏ chai chứa khí 14 lít

1.000.000 
0389.028.129